Nederlands - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Deutsch - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten Like us on Facebook

Privacyverklaring

Privacybeleid van de stichting Het Tuinpad Op

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting 'Het Tuinpad Op' (hierna genoemd als 'stichting') verwerkt van haar donateurs (aangesloten tuineigenaren).

Indien u donateur wordt van onze stichting of om een andere reden persoonsgegevens aan onze stichting verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting 'Het Tuinpad Op', Eems 37, 9642 KB VEENDAM., tel. 0031 (0) 598-618108
KvK nr. 41014765 Het secretariaat is per e-mail bereikbaar via: secretariaat@hettuinpadop.nl

2. Welke gegevens verwerkt onze stichting en voor welk doel
2.1 In het kader van uw donateurschap als aangesloten tuineigenaar worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam
b. adresgegevens, postadres
c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) en website.

2.2 Onze stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en website worden gebruikt voor vermelding in de 2 jaarlijkse tuinengids en vermelding op de website van onze Stichting. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de drukker van de tuinengids.
b. uw naam, adresgegevens en/of e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van onze stichting.
c. uw naam en bankrekeningnummer worden uitsluitend gebruikt voor betalingen van het donateursgeld, excursiegeld, tuincommissie – en bestuurskosten en overige kosten.

2.3 E-mail berichtgeving
Onze stichting gebruikt uw naam en e-mailadres voor activiteiten en andere interessante informatie over het donateurschap van onze stichting. Afmelding voor deze mailingen is altijd mogelijk via het secretariaat van onze stichting.

3. Bewaartermijnen
Onze stichting verwerkt en bewaart uw gegevens gedurende de duur van de donateurschap. Ook daarna, tenzij u aangeeft dat uw gegevens verwijderd moeten worden.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft onze stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het secretariaat van onze stichting kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Onze stichting zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover, informeren;
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.
5.3 Andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via mailingen bekend gemaakt.

Uw tuin aanmelden

Heeft u een mooie tuin en wilt u zich graag aansluiten bij Stichting Het Tuinpad Op – In Nachbars Garten, dan bent u van harte uitgenodigd zich aan te melden. Via de pagina uw tuin aanmelden kunt u de criteria lezen en uw gegevens invullen.

 - Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten

Onze Tuinengids

Met behulp van de tuinengids kunt u een route plannen van open tuinen die u zou willen bezoeken. Een onmisbare planningstool voor uw tuinreizen! U kunt de tuinengids online bestellen of kopen bij onze verkooppunten.

Tuinengids 2023-2025